[1]
Manov, M. 2021. Отново за надписа от археологическия музей в Комотини в Гърция с името Хебризелм, син на Севт: Again on the inscription from the archaeological museum at Komotini in Greece with the name of Hebryzelmis, son of Seuthes. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. 17, (Dec. 2021), 143–155.