[1]
Доткова, М. and Генчева, Е. 2023. Колективна находка от римски монети от сектор VIII/IX в Нове: Hoard of roman coins from Sector VIII/IX in Novae. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. 16, (Feb. 2023), 47–66.