Доткова, М., & Генчева, Е. (2023). Колективна находка от римски монети от сектор VIII/IX в Нове: Hoard of roman coins from Sector VIII/IX in Novae. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 16, 47–66. Retrieved from https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/331