Михайлов, С. (2023). Библиография на трудовете на проф. д-р Константин Дочев. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 16, 3–9. Retrieved from https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/358