Доткова, Мирослава, and Евгения Генчева. 2023. “Колективна находка от римски монети от сектор VIII/IX в Нове: Hoard of Roman Coins from Sector VIII/IX in Novae”. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 16 (February):47-66. https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/331.