Доткова, М. and Генчева, Е. (2023) “Колективна находка от римски монети от сектор VIII/IX в Нове: Hoard of roman coins from Sector VIII/IX in Novae”, Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 16, pp. 47–66. Available at: https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/331 (Accessed: 23 April 2024).