Доткова, М., and Е. Генчева. “Колективна находка от римски монети от сектор VIII/IX в Нове: Hoard of Roman Coins from Sector VIII/IX in Novae”. Numismatics, Sigillography and Epigraphy | Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, vol. 16, Feb. 2023, pp. 47-66, https://publications.naim.bg/index.php/NSE/article/view/331.