Vol. 17 (2023): Currency in Circulation in the Province of Moesia Secunda (AD 498 – 681) | Парично обращение в провинция Втора Мизия (498 – 681 г.)

					View Vol. 17 (2023): Currency in Circulation in the Province of Moesia Secunda (AD 498 – 681) | Парично обращение в провинция Втора Мизия (498 – 681 г.)

Стоян Михайлов. Парично обращение в провинция Втора Мизия (498 – 681 г.). Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. София, 2023. ISBN 978-619-245-353-4 (print), ISBN 978-619-254-024-1 (online). 503 стр., 59 образи.

Излезе от печат седемнадесети том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН „Парично обращение в провинция Втора Мизия (498 – 681 г.)“ с автор гл. ас. д-р Стоян Михайлов. Монографията е редактиран и обновен текст на докторска дисертация защитена в катедра Археология на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” през 2019 г.
Изследването изучава процесите и тенденциите в паричното обращение в провинция Втора Мизия в периода 498 – 681 г. в контекста на развитието в производството и разпространението на монети във Византийската империя. С тази цел монетите от територията на Втора Мизия са сравнени с публикуван нумизматичен материал от провинции Скития, Константинопол, Атина, Коринт, Ефес, Сарди, Амориум. Направен е извод за общата византийска парична политика, че през изследвания период над 90% от паричната стойност на циркулиращите монети се представлява от златните екземпляри. В същото време монетарна политика в териториален аспект не е общодържавна, а регионална. В паричното обращение на Втора Мизия в периода 498 – 614 г. са разпространени всички основни емисии, които са отсечени през посочения период. Това показва наличието на работещи административни структури, които отговарят за монетната циркулация в провинцията. Хронологически паричното обращение на провинция Втора Мизия е разделено на три етапа: 498 – 578 г. – период на пълноценно функциониране на паричната система; 578 – 614 г. – период на отпадане на значителна част от монетите в циркулация и 614 – 681 г. – период на отделни или случайни постъпления на новоотсечени монети в обращение.
Книгата включва 59 образи с таблици и графики с аналитични данни и каталог с 4483 монети от територията на Втора Мизия.
Изданието съдържа резюме на английски език, в което са представени всички основни изводи на изследването.
Книгата може да бъде закупена на касата на Националния археологически музей, гр. София, пл. Атанас Буров № 1.

 

The book " Currency in Circulation in the Province of Moesia Secunda (AD 498 – 681)" by Stoyan Mihaylov has been published. It is a seventeenth volume of the series "Dissertations” of the National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, printed in “Prof. Marin Drinov Publishing House of BAS”. The monograph is a revised and updated version of a doctoral dissertation defended in the Department of Archaeology at the St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo in 2019.
The research examines the processes and tendencies in monetary circulation in the province of Moesia Secunda during the period of 498 – 681 AD in the context of coin production and distribution in the Byzantine Empire. For this purpose, coins from the territory of Moesia Secunda are compared with published numismatic material from the province of Scythia, Constantinople, Athens, Corinth, Ephesus, Sardis, and Amorium. A conclusion has been drawn regarding the general Byzantine monetary policy, stating that during the studied period, over 90% of the monetary value of circulating coins was represented by gold specimens. Simultaneously, the monetary policy in terms of territory was not centralized but rather regional.
In the territory of Moesia Secunda from 498 to 614 AD, all major Byzantine emissions that were minted during the mentioned period, are releasing in circulation. This demonstrates the existence of functional administrative structures responsible for monetary circulation in the province.
Chronologically, the monetary circulation in the province of Moesia Secunda is divided into three stages: 498-578 AD – a period of full functioning of the monetary system; 578-614 AD – a period of decline in a significant portion of coins in circulation; 614-681 AD – a period of sporadic or occasional influx of newly minted coins into circulation.
The book contains 59 Figures with tables and graphs presenting analytical data, along with a catalog featuring 4483 coins from the territory of Moesia Secunda. The publication includes an abstract in English summarizing all the main findings of the research.
The volume is available for purchase at the ticket office of the National Archaeological Museum in Sofia, located at Atanas Burov Square No 1.

Published: 2023-12-13