About the Journal

The Contributions to Bulgarian Archaeology (CBA) is a peer-reviewed open access online journal published by the National Archaeological institute with Museum – Bulgarian Academy of Sciences (NAIM). Within the first 8 volumes of the journal are published mainly reports, presented at the scientific conferences "December Days of Bulgarian Medieval Archaeology". Each of these volumes is dedicated to a prominent Bulgarian archaeologist who had worked in the field of medieval archaeology. Since 2019 articles and reports of Bulgarian and foreigns scholars about the Medieval archaeology of the Mediterranean world are published.

„Приноси към българската археология” (ПБА) е рецензирано онлайн списание с отворен достъп, издавано от Националния археологически институт с музей – Българска академия на науките (НАИМ). В първите 8 тома на списанието са публикувани основно доклади, представени на научните конференции „Декемврийски дни на българската средновековна археология”. Всеки един от тези томове е посветен на виден български археолог, работил в областта на средновековната археология. От 2019 г. се публикуват статии и доклади на български и чуждестранни учени посветени на средновековната археология на средиземноморския свят.

  1. Open Access Policy
  2. AIM and Scope
  3. Editorial process (peer review) and Quality control process
  4. Licensing terms
  5. Copyright terms
  6. Author charges

Open Access Policy

The journal provides free and open access to all of its materials and all editions since 2018. Any material can be read or downloaded without registration.

Списанието предоставя безплатен и отворен достъп до всички свои материали и всички издания от 2018 г. насам. Всеки материал може да се чете или изтегля без регистрация.

AIM and Scope

The journal’s principal focus is on Balkan medieval archaeology, but papers with a wider geographical reach (the Black Sea and the Mediterranean areas) will also be accepted. Papers presenting archaeometric and inter-disciplinary research are more than welcomed in the journal.

Основният фокус на списанието е върху балканската средновековна археология, но ще се приемат и статии с по-широк географски обхват (Черноморския и Средиземноморския ареали). Статии, представящи археометрични и интердисциплинарни изследвания, се приветстват горещо в списанието.

Editorial process (double blind peer review) and Quality control process

The materials submitted for publication are accepted by the Editor-in-Chief and, after consultation with the other editors, are forwarded to the reviewers.
All articles are reviewed (double blind) by at least two reviewers – specialists and experts in the research field.
The reviewers commit themselves to read the proposed manuscript critically and in good faith and to put their assessment in writing by completing the review form specifically developed for the journal's needs.
The editor-in-chief and reviewers may recommend changes, reductions or additions to the material that the author is required to comply with. In case of controversial reviews, an arbitration reviewer is called. The Editor-in-Chief (if necessary after consultation with the other editors) decides on the publication of the reviewed manuscripts.
The indirect communication between reviewers and authors is performed by the Editor-in-Chief.

Представените за публикуване материали се приемат от Главния редактор и след консултация с останалите членове на редакционната колегия се изпращат на рецензентите.

Всички статии се рецензират (двойно сляпо) от поне двама рецензенти – специалисти и експерти в изследователската област.

Рецензентите се ангажират да прочетат предложения ръкопис критично и добросъвестно и да представят своята оценка в писмен вид, като попълнят формуляра за рецензия, специално разработен за нуждите на списанието.

Главният редактор и рецензентите могат да препоръчат промени, съкращения или допълнения към материала, който авторът е длъжен да спазва. В случай на спорни прегледи се извиква арбитражен рецензент. Главният редактор (ако е необходимо след консултация с останалите членове на редакционната колегия) взема решение за публикуване на рецензираните ръкописи. Непряката комуникация между рецензенти и автори се осъществява от Главния редактор.

Licensing terms

All materials are published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, under which:

- You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use;

- You may not use the material for commercial purposes;

- You may only use the original material and if you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.

Всички материали се публикуват под международния лиценз Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0, под който:

- Трябва да отдадете съответната заслуга на автора, да предоставите връзка към лиценза и да посочите дали са направени промени. Можете да направите това по всякакъв основателен начин, но не и по начин, който предполага, че лицензодателят одобрява вас или вашата употреба;

- Не можете да използвате материала за търговски цели;

- Можете да използвате само оригиналния материал и ако размествате, трансформирате или надграждате материала, не можете да разпространявате модифицирания материал.

Copyright terms

The authors retain full copyright on the articles or other publications.

Авторите запазват пълните авторски права върху статиите или други публикации.

Author charges

The journal does not require either registrations, submission or publication fees for papers and other materials.

Списанието не изисква такси за регистрация, подаване или публикуване на статии и други материали.