About the Journal

„Разкопки и проучвания“ е периодично издание на Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките, в което се публикуват значими резултати от теренни археологически проучвания и обобщаващи изследвания в областта на археологията.

Изданието е с монографична насоченост. Допускат се и текстове с двама и повече автори, когато се представят изследвания върху различни категории материали или аспекти на един и същ археологически обект или тема на проучване.

Териториалният обхват на изданието е фокусиран основно върху България и Балканския полуостров. По решение на редакционната колегия могат да бъдат включени и проучвания с по-широк обхват или извън посочената територия.
Няма ограничения за тематичния и хронологически обхват на изследванията. Текстовете трябва да бъдат оригинално авторско произведение и да не са публикувани на друго място.

За разглеждане от редакционната колегия се приемат трудове, обсъдени и приети от специализираните звена (секции) на НАИМ. За всеки предложен за публикация научен труд редколегията определя отговорен научен редактор и трима рецензенти в зависимост от научната специфика на конкретната тема.