About the Journal

The journal has been established at the beginning of the 1980-es as part of the editing policy of the then Archaeological Institute and Museum – BAS. It has to occur once in a year. The journal publishes scientific papers related to archaeology: archaeozoology, archaeobotany, anthropology, ethnology, geophysics, geodesy, mineralogical and chemical analyses, GIS and the application of Information technologies in archaeological studies, and other topics, when dealing with some aspects of archaeology studies. The journal is published also as e-journal that will assure an open access and broaden its public.

After ten years of silence, the journal of Interdisciplinary Studies continues its existence. The journal comes at rescue to fill in the significant gap left by the necessity for presenting modern publications on important problems of identification of archaeological artifacts, materials and objects. During that time the interdisciplinary studies developed with great pace and shifted the focus toward application of more precise methods for identification of eco- and artifacts as well as broadened the thematic with new methods and applications.

The purpose of this journal is to publish papers dealing with problematic that consist of several aspects of archaeological studies: environmental archaeology, including greater focus put on research of the flora and fauna. In this respect studies of archaeozoological, archaeobotanical and anthropological materials will be published. Greater accent will be put on application of new research methods in archaeology, such as GIS, DNA, 14C, isotopic analyses, and geophysical studies, including the improvement of the techniques of geophysical survey methods, geomagnetic mapping, and underwater archaeology.

---

Списание "Интердисципплинарни изследвания" е създадено в началото на 80-те години, като част от изданията на Националния археологически институт с музей при БАН. Издава се един път годишно. Публикува научни статии, свързани с археологията: археозоология, археоботаника, антропология, етнология, геофизика, геодезия, минераложки и химически анализи, географско-информационните системи и използването на информационните технологии в археологическите проучвания, както и други изследвания свързани с археологическите проучвания биха могли да бъдат публикувани. Списанието се публикува в електронен вариант, като по този начин се осигурява открит достъп до съдържанието му и по този начин ще спомага за по–широк кръг на читатели.

След повече от десет години прекъсване сп. Интердисциплинарни изследвания продължава своето съществуване. Изданието идва да запълни забележимата празнина, оставена от необходимостта от представяне на съвременни публикации върху важни проблеми на идентификацията на археологически находки, материали и обекти. През това време интердисциплинарните изследвания в областта на археологията се развиха с големи темпове, премествайки акцента към прилагането на по – точни методи за идентификация на различните биоостанки и артефакти, както и да се разшири тематиката с нови методи и приложения.

Целта на списанието е да се публикуват материали, касещи няколко различни аспекта:

Environmental archaeology - археология на околната среда или изследването на фауната и флората. В тази връзка ще бъдат публикувани материали, свързани с  археозоологични, археоботанични и антропологични анализи. Акценти ще бъдат поставени върху приложението на нови методи, свързани с археологическите проучвания като  Географско-информационните системи и използването на информационните технологии, SEM, ДНК, С14, изотопни анализи и др.; геофизични изследвания, включващи усъвършенстване на методиката и техниката за геофизично проучване на археологически обекти и геомагнитно картиране, подводни археологически проучвания.