Vol. 49 (2023): Чернофирнисова керамика от некропола на Аполония Понтика. Типологическо и хронологическо изследване

					View Vol. 49 (2023): Чернофирнисова керамика от некропола на Аполония Понтика. Типологическо и хронологическо изследване

М. Дамянов. Чернофирнисова керамика от некропола на Аполония Понтика. Типологическо и хронологическо изследване. – Разкопки и проучвания, 49. НАИМ-БАН, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. София, 2023, 295 стр. ΙSBN: 978-619-245-376-3 (печатно издание)/ISBN: 978-619-254-028-9 (онлайн издание). ΙSSN: 0205-0722 (печатно издание)/ISSN: 2683-0833 (онлайн издание).

Излезе от печат монографията на доц. д-р Маргарит Дамянов „Чернофирнисова керамика от некропола на Аполония Понтика. Типологическо и хронологическо изследване (по материали от обредните огнища, около 400 – 250 г. пр.Хр)“.

Монографията на доц. д-р Маргарит Дамянов „Чернофирнисова керамика от некропола на Аполония Понтика. Типологическо и хронологическо изследване“ е публикувано в кн. ΧLIX (49) на поредицата „Разкопки и проучвания“ (НАИМ-БАН). Изследването разглежда част от находките, произхождащи от един вид археологически структури, характерни за некропола на Аполония през класическия и елинистическия период и получил гражданственост в специализираната литература под названието „обредни огнища“. Откривани обикновено между гробовете, много често долепени до или в съседство с каменни стени и други структури, ограждащи групи гробове, те представляват останки от ритуални приношения на храна за мъртвите и в тях символично са били унищожавани керамични съдове – най-вече чернофирнисови и без фирнисово покритие, рядко с рисувана украса (червенофигурни), теракоти, метални предмети, погребални венци и др. Монографията се състои от „Въведение“ и три основни глави: „Чернофирнисовата керамика от обредните огнища в некропола на Аполония: форми и хронология“ (Глава Ι), „Каталог на чернофирнисовата керамика с коментар към разглежданите контексти“ (ок. 400 съда от проучвания в м. Калфата, м. Буджака и м. Месарите) (Глава II) и „Друга керамика“ (Глава III). Заключението разисква частни и общи проблеми на керамиката в огнищата, проблеми на хронологията и опит археологическите данни да бъдат обвързани с исторически процеси.

Редакционната колегия на поредицата е съставена от доц. д-р Марио Иванов (главен редактор), проф. д-р Дочка Владимирова-Аладжова, доц. д-р Мария Гюрова, доц. д-р Стефан Александров, доц. д-р Маргарит Дамянов, доц. д-р Деян Рабовянов и д-р Николай Шаранков. Научен редактор на настоящото издание е проф. д-р Анелия Божкова. Рецензенти са проф. д-р Тотко Стоянов, доц. д-р Красимир Ников и доц. д-р Даниела Стоянова. Езиков редактор: Радина Попова.

М. Дамянов. Чернофирнисова керамика от некропола на Аполония Понтика. Типологическо и хронологическо изследване. – Разкопки и проучвания, 49. НАИМ-БАН, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. София, 2023, 295 стр. ΙSBN: 978-619-245-376-3 (печатно издание)/ISBN: 978-619-254-028-9 (онлайн издание). ΙSSN: 0205-0722 (печатно издание)/ISSN: 2683-0833 (онлайн издание).

Книгата може да бъде закупена от книжарницата на НАИМ-БАН (пл. Атанас Буров 1).

Τhe monograph of Assoc. Prof. Dr Margarit Damyanov „Black-glaze Pottery from the Necropolis of Apollonia Pontica: Τypological and Chronological Study (based on materials from ritual fireplaces, c. 400 -250 BC)” has been published.

The monograph of Assoc. Prof. Dr Margarit Damyanov “Black-glaze Pottery from the Necropolis of Apollonia Pontica: Τypological and Chronological Study (based on materials from ritual fireplaces, c. 400 -250 BC)“ has been published in volume XLIX (49) of the series Archaeological Excavations and Research (NAIM-BAS). The present study is dedicated to some of the finds from a type of archaeological structures that are specific to the Classical and Hellenistic necropolis of Apollonia – the so-called „ritual fireplaces“. These are remains of rituals carried out in the necropolis and related to food offerings and libations for the dead. Ritual fireplaces are usually discovered between the graves, most often next to stone walls and other structures delimiting burials or groups of burials. The repertoire of finds from the ritual fireplaces comprises mainly pottery – mostly black-glaze and plain vases, rarely painted (red-figure) ones. Less represented are terracotta figurines, metal items, funerary wreaths, etc. The monography comprises an introduction and three main chapters: Chapter I. Black-glaze pottery from the ritual fireplaces in the necropolis of Apollonia: Types and chronology, Chapter II. Catalogue of the black-glaze pottery with a commentary on the context (some 400 vases from investigations in Kalfata, Budzhaka, and Mesarite localities), and Chapter III. Other pottery. The conclusion discusses specific and the general problems of the pottery in the fireplaces, problems of chronology, and an attempt to bind archaeological evidence with historical processes.

In the editorial board of the series are Assoc. Prof. Dr Mario Ivanov, Prof. Dr Dochka Vladimirova-Aladzhova, Assoc. Prof. Dr Maria Gurova, Assoc. Prof. Dr Stefan Alexandrov, Assoc. Prof. Dr Margarit Damyanov, Assoc. Prof. Dr Deyan Rabovyanov, and Dr. Nicolay Sharankov. The scientific editor of the volume is Prof. Dr. Anelia Bozkova. The reviewers are Prof. Dr Totko Stoyanov, Assoc. Prof. Dr Krasimir Nikov, and Assoc. Prof. Dr Daniela Stoyanova. Language editing: Radina Popova.

M. Damyanov. Black-glaze pottery from the necropolis of Apollonia Pontica: Typological and chronological study (based on materials from ritual fireplaces, c. 400 – 250 BC) – Archaeological Excavations and Research, XLIX (49). NAIM-BAS, BAS Publishing House „Prof. Marin Drinov“. Sofia, 2023, 295 pp. ΙSBN: 978-619-245-376-3 (print)/ISBN: 978-619-254-028-9 (onlain). ΙSSN: 0205-0722 (print)/ISSN: 2683-0833 (online).

The book could be purchased at the ticket office of the National Archaeological Museum (Sofia, Atanas Burov Square 1).

Published: 2023-12-17