Vol. 1 (2017)

					View Vol. 1 (2017)

Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1. Къснонеолитното ямно поле

Колективната монография е първи том от публикацията на резултатите от проведените през 2008 – 2010 г. спасителни разкопки на археологически обект при Сърнево, Радневско, и представя теренното проучване на къснонеолитното ямно поле (края на VI хил. пр. Хр.) и произхождащите от него комплекси от находки.


Sarnevo. Pits from the Late Neolithic, the Early and Late Iron Age, and the Roman Period. Volume 1. The Late Neolithic pit field

This monograph is the first volume of the publication of the 2008–2010 rescue excavations at the archaeological site of Sarnevo, Radnevo Municipality, and includes the excavation results of the Late Neolithic pit field (late 6th millennium BC), and the analyses of the artifact assemblages.

Published: 2017-11-02